பனி மனிதன் :)


வட அமெரிக்காவின் பனிப்பொழிவில் உபயத்தில், ஒரு பனி மனிதன். வார இறுதி பொழுது போக்காக :)